Aeschynanthus Bolero Bicolore

Aeschynanthus japhrolepis

Aeschynanthus marmoratus

Aeschynanthus Monalisa

Aeschynanthus Rasta

Aeschynanthus Twister

Begonia boweri Tiger

Begonia conchifolia Bull'e Eye

Begonia rex Chayo

Begonia rex Dew Drop

Begonia rex Escargot

Begonia rex Fireworks

Begonia rex Maple Leaf

Begonia rex Red Heart

Begonia rex Soli Mutata

Callisia elegans

Callisia fragrans

Callisia fragrans variegata

Callisia repens Rosata

Sale outside EU

Callisia repens Turtle

Callisia soconuscensis Dragon Tail

Ceropegia linearis String of Needles

Ceropegia woodii

Ceropegia woodii Silver

All our selections